Ασφαλής μεταφορά και φύλαξη των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων